Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Herzien augustus 2020

Kelly Services, Inc., en/of iedere onderneming die onder de directe of indirecte zeggenschap staat van Kelly Services, Inc., (de gehele groep samen “de onderneming") zet zich ervoor in om het juiste te doen, ons op wettige, ethische en betrouwbare wijze te gedragen, onze reglementaire verplichtingen na te komen, en ons bedrijfsbeleid en de geldende plaatselijke wetten in de landen waar wij zakendoen naar zowel de letter als de geest na te leven. Wij zijn er trots op dat wij met integriteit zaken doen en respecteren de waarde van ethisch zakelijk gedrag. De raad van bestuur (het "bestuur") van de onderneming heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen die geldt voor het bestuur zelf en voor iedere werknemer van de onderneming, ongeacht diens functie, land, businessunit of dochteronderneming.

De code is bedoeld om ons te helpen ethische kwesties te herkennen en ermee om te gaan, wangedrag te beletten, mechanismen te verschaffen om bezorgdheid te uiten, eerlijk en ethisch gedrag te bevorderen, volledige, getrouwe en tijdige bekendmaking in de rapporten en mededelingen van de onderneming te verschaffen, de geldende wetten, regels en voorschriften na te leven en een cultuur van eerlijkheid verantwoordelijkheid te bevorderen. 

Elk van ons draagt de persoonlijke verantwoordelijkheid om ons op wettige en ethische wijze te gedragen en zowel de letter als de geest van deze code na te leven. Tevens dienen wij ervoor te zorgen dat onze leveranciers, agenten en vertegenwoordigers zich ervan bewust zijn dat zij dezelfde verplichting hebben. 

Als u een manager bent, hebt u een speciale verplichting en verantwoordelijkheid tegenover de onderneming. Een managementfunctie bij de onderneming bekleden betekent een extra reeks verantwoordelijkheden aanvaarden. Onze managers hebben een grote invloed op de waarden en cultuur van Kelly. Van de managers wordt verwacht dat zij Kelly's waarden belichamen, het goede voorbeeld geven door hun gedrag, blijk geven van sterke toewijding aan leiderschap en teamwork, een open-deur-omgeving creëren waar de medewerkers met een gerust hart vragen kunnen stellen en meldingen doen, en onmiddellijk reageren als zij op de hoogte zijn van iets wat in strijd is met onze code, andere beleidsregels of de wet.

Een code of beleid kan nooit alle situaties voorzien die zich kunnen voordoen. Deze code is bedoeld om als richtlijn te dienen bij het nemen van beslissingen die niet altijd gemakkelijk zijn. In complexe situaties moeten de medewerkers er de tijd voor nemen om hun opties zorgvuldig te overwegen. De medewerkers worden aangemoedigd om hun manager, of een andere manager die zij vertrouwen, vragen te stellen over bepaalde omstandigheden die betrekking kunnen hebben op de bepalingen van deze code. De medewerkers kunnen hun vragen ook stellen aan de vicepresident voor interne audit, de juridisch adviseur, een medewerker van Human Resources of aan het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly. 

Het is belangrijk dat wij allen de tijd ervoor nemen om deze code te lezen en een praktische kennis van de bepalingen van de code te ontwikkelen. Elk van ons is verplicht om te verklaren dat wij de code zullen naleven wanneer wij in dienst treden bij de onderneming, en elk jaar daarna. 

Belangenverstrengeling 

Er is sprake van 'belangenverstrengeling' wanneer onze individuele privébelangen op enigerlei wijze in strijd zijn, of schijnen te zijn, met de belangen van de onderneming. Elk van ons moet op integere wijze handelen en iedere relatie of activiteit vermijden die afbreuk kan doen aan ons vermogen om objectieve en eerlijke beslissingen te nemen bij de uitvoering van onze functieverantwoordelijkheden. De manier waarop we ons in de werkomgeving gedragen, beïnvloedt onze reputatie en het vertrouwen dat wij behouden bij klanten, medewerkers, kandidaten, sollicitanten, verkopers en leveranciers. Door belangenverstrengeling te vermijden, begrijpt deze groep stakeholders van Kelly duidelijk ons streven om de integriteit van de onderneming te behouden. Wij moeten er ook voor zorgen de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, want deze kan het vertrouwen in of de reputatie van de onderneming schaden, ook als er geen sprake is van werkelijke belangenverstrengeling en wangedrag.

Deze code tracht niet alle mogelijke tegenstrijdige belangen die zich kunnen ontwikkelen te beschrijven. Enkele van de gebruikelijke conflicten die we moeten vermijden zijn:

 • een medewerker of familielid die een ongepast persoonlijk voordeel ontvangt als gevolg van de functie van de medewerker bij de onderneming. Een 'familielid' betekent echtgenoten, ouders, kinderen, broers en zusters, (hetzij bloedverwanten, aangetrouwd of geadopteerd), en iedereen die in het huis van een medewerker woont;
 • externe tewerkstelling (d.w.z. een tweede baan) bij een bedrijf dat een concurrent, zakenpartner, klant of leverancier van de onderneming is;
 • zich bewust gedragen of handelen op een manier die in strijd is met het belang van de onderneming of waardoor de relatie van de onderneming met een persoon of entiteit waarmee de onderneming een zakelijke of contractuele relatie heeft of van plan is aan te gaan, wordt verstoord of geschaad; 
 • compensatie of financieel voordeel, in welke vorm dan ook, inclusief leningen, accepteren van een andere bron dan de onderneming, waardoor de werkprestaties worden beïnvloed, in het bijzonder compensatie ontvangen van een entiteit waarmee de onderneming een relatie heeft;
 • geschenken aanbieden, geven of ontvangen aan of van iemand die met de onderneming handeldrijft in gevallen waar het geschenk wordt gegeven om onze handelingen in onze functie bij de onderneming te beïnvloeden, of waar door het aanvaarden van de geschenken de schijn van ongepastheid kan ontstaan. 

Iedere situatie waarin sprake is van belangenverstrengeling met de onderneming, of waarin redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit het geval is, moet onmiddellijk aan de vicepresident voor interne audit of de juridisch adviseur worden bekendgemaakt. Wij moeten situaties vermijden die tot belangenverstrengeling kunnen leiden, maar door ze onmiddellijk bekend te maken, zorgen wij ervoor dat er nooit sprake is van ongepastheid bij onze zakelijke activiteiten. Belangenverstrengeling is niet noodzakelijkerwijs een overtreding van de code, maar nalaten een dergelijke situatie te melden is dat wel.

Directieleden en hoge functionarissen moeten de audit committee verzoeken te bepalen of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling en voorafgaande toestemming of goedkeuring te geven. 

Bestrijding van omkoping en corruptie

Wij zijn er trots op dat wij met integriteit zaken doen en verbinden ons om alle geldende wetten na te leven in de landen waar wij werkzaam zijn. Elk van ons draagt de verplichting om alle geldende wetten betreffende omkoping en corruptie na te leven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), de U.K. Bribery Act en de Franse wet 2016-1691 (“Sapin II”), evenals alle andere landspecifieke wetten betreffende omkoperij en corruptie.

U mag niets van waarde, hoe gering ook, aan een leverancier, verkoper, klant, overheidsmedewerker of andere persoon geven, beloven of aanbieden, of een dergelijke betaling goedkeuren, met het doel op ongepaste wijze een beslissing te beïnvloeden, een voordeel te verkrijgen, een nadeel te vermijden of een handelsrelatie te verkrijgen of behouden. Voorbeelden van artikelen van waarde zijn onder andere: liefdadige donaties, contanten, reiskosten, geschenken, aangeboden entertainment, of ieder ander artikel dat waarde heeft voor de ontvanger. Ook het aannemen van smeergeld is volgens dit beleid verboden. Smeergeld is het retourneren van een som die is ontvangen, of zal worden ontvangen, als deel van een overeenkomst om zaken te bevorderen of te regelen. Raadpleeg het beleid betreffende bestrijding van omkoping en corruptie van de onderneming voor verder advies en voorbeelden in verband met deze normen.

Overtreding van anti-omkopings- of anticorruptiewetten kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de onderneming als voor de personen die betrokken zijn bij deze overtredingen, waaronder de mogelijkheid van aanzienlijke boetes en straffen, civiele schadevergoeding en strafrechtelijke sancties. In veel rechtsgebieden kan overtreding van anti-omkopings- en anticorruptiewetten ook aanzienlijke gevangenisstraffen tot gevolg hebben. Elk van ons is verplicht elk jaar de door de onderneming verschafte anti-omkopings- en anticorruptietraining te volgen en te verklaren dat de in de training, het beleid en deze code opgenomen principes worden nageleefd.

Iedere vermoede overtreding dient onmiddellijk te worden gemeld aan de vicepresident voor interne audit, de juridisch adviseur, of de juridische afdeling van Kelly Services (Mailbox Employment Law (employlaw@kellyservices.com)) of +1 248.244.4555 of via het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly Services, tel. 877.978.0049 of https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp in de Verenigde Staten, of, voor Europa, https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp of via de hotlinenummers die u vindt in de Code voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek.

Effectenhandel met voorkennis 

Personen die toegang hebben tot relevante niet-openbare informatie mogen deze informatie niet gebruiken of delen met het doel effecten te verhandelen ('effectenhandel met voorkennis') of voor ieder ander doel behalve om zaken te doen voor de onderneming. Het is altijd verboden om effecten van Kelly (gewone aandelen klasse A en klasse B) of daarmee samenhangende opties of andere rechten te verhandelen wanneer men in bezit is van relevante niet-openbare informatie, en het is ook verboden om deze informatie mee te delen of een 'tip' te geven aan anderen. Om als voorkennis te worden beschouwd, moet de informatie zowel relevant (dit betekent dat een redelijke belegger deze als belangrijk zou beschouwen omdat de vermeende waarde van het effect hierdoor waarschijnlijk zou wijzigen) als niet-openbaar zijn. Voorbeelden van relevante voorkennis omvatten, maar zijn niet beperkt tot: fusies, overnames of afsplitsingen, financiële resultaten en prognoses, nieuwe producten of diensten, ongebruikelijke financiering of aanbiedingen, faillissementsaanvragen, veranderingen in de raad van bestuur, veranderingen van hoge functionarissen, een verandering van accountantskantoor, en onverwachte financiële resultaten of herzieningen. Kelly heeft een beleid betreffende effectenhandel met voorkennis aangenomen dat procedures omvat die op alle medewerkers van toepassing zijn en ook procedures die van toepassing zijn op de raad van bestuur, hoge functionarissen en andere belangrijke medewerkers van de onderneming ("Restricted Persons"). Dit document wordt ook gepost op de website van Kelly en wordt regelmatig naar 'Restricted Persons' gestuurd in verband met een nalevingsverklaring.

Ondernemingskansen 

Elk van ons is er tegenover de onderneming verantwoordelijk voor om haar rechtmatige belangen te bevorderen. 
Wij mogen niet:

 • persoonlijk zelf profiteren, of anderen laten profiteren, van kansen die worden ontdekt met gebruikmaking van eigendommen of informatie van de onderneming of onze respectieve functie; 
 • werknemers, eigendommen of informatie van het bedrijf of onze respectieve functies gebruiken voor persoonlijk voordeel; of
 • direct of indirect met de onderneming concurreren voor zakelijke kansen. 

Vertrouwelijkheid en privacy

Kelly streeft ernaar de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van Kelly’s informatie en informatiesystemen te waarborgen, evenals die welke aan Kelly zijn toevertrouwd door haar klanten, medewerkers, kandidaten, sollicitanten, verkopers en leveranciers. Daarom wordt van elk van ons als arbeidsvoorwaarde verwacht dat wij gegevens en systemen beschermen tegen onbevoegd gebruik, bekendmaking, wijziging, vernietiging of verlies, door het in acht nemen van Kelly’s privacyverklaring, die u kunt vinden op https://www.kellyservices.com/global/privacy-statement/, en haar beleid betreffende informatiebeveiliging.

Vertrouwelijke en privégegevens omvatten persoonsgegevens, evenals informatie van de onderneming die niet openbaar is gemaakt. Vertrouwelijke persoonsgegevens omvatten: gegevens over salaris en winst, identificatienummers, bank- en financiële gegevens, en gegevens over gezondheids- of familiekwesties. Vertrouwelijke informatie van de onderneming die niet bekend is gemaakt omvat: bedrijfsplannen, informatie over prijzen of kosten, contracten en klantenlijsten, materiaal waarin operationele doelen of projecten worden bekendgemaakt, materiaal waarop auteursrecht rust, onderzoek of strategieën, en financiële voorkennis die gebruikt kan worden voor persoonlijke winst. Het beleid betreffende informatieverstrekking en communicatie van de onderneming bevat verdere details over communicatie naar buiten en de juiste wijze van delen van bedrijfsinformatie. Als er twijfel bestaat of vertrouwelijke informatie moet worden bekendgemaakt, dienen de medewerkers advies te vragen aan hun manager of een medewerker van de juridische afdeling.

Vragen van de media en externe communicatie

De onderneming verbindt zich tot volledige, getrouwe en juiste openbaarmaking bij alle openbare communicatie. Als beursgenoteerde onderneming verbinden wij ons om Regulation FD (Fair Disclosure, getrouwe openbaarmaking) van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission volledig na te leven. Conform deze verbintenis, en zoals verder beschreven in het ondernemingsbeleid voor openbaarmaking en communicatie, is het de medewerkers niet toegestaan vragen te beantwoorden van de media, analisten, beleggers of andere leden van het publiek. Als u een dergelijke vraag ontvangt, moet u de naam van de persoon noteren en de vraag onmiddellijk doorgeven aan de afdeling Beleggersrelaties.

Als medewerker van Kelly bent u persoonlijk verantwoordelijk voor alle opmerkingen over en uit naam van de onderneming die u post op een sociale media-netwerk (bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, blogs of forums). Wanneer u zich op deze netwerken identificeert als medewerker van Kelly, associeert u zich met de onderneming, uw collega's, managers en klanten. Denk er daarom aan dat uw posts beschikbaar zullen zijn voor het grote publiek, de reputatie en zakelijke belangen van de onderneming beïnvloeden, en uw werk niet mogen hinderen of belangenverstrengeling tussen u en Kelly Services veroorzaken. Als u via online sociale media over Kelly praat, wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de richtlijnen van het beleid voor sociale media van Kelly.

Bescherming en juist gebruik van de bedrijfsmiddelen 

Wij moeten de bedrijfsmiddelen van de onderneming beschermen en ervoor zorgen dat we ze op de meest efficiënte en duurzame wijze gebruiken. Niemand mag bedrijfsmiddelen van de onderneming, met inbegrip van Kelly's gebouwen, apparatuur, eigendommen, technologie, informatie, intellectuele eigendom en merk, gebruiken voor persoonlijk voordeel, en alle medewerkers zijn verplicht om deze bedrijfsmiddelen te beschermen tegen diefstal, verlies, verspilling of beschadiging.

Eerlijk zakendoen

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om eerlijk met elkaar en onze klanten, medewerkers, sollicitanten, kandidaten en leveranciers zaken te doen. Niemand mag op iemand oneerlijk voordeel behalen door middel van manipulatie, geheimhouding, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van relevante feiten of andere oneerlijke handelspraktijken. Wij mogen nooit een overeenkomst met een concurrent sluiten die de handel zou beperken. Iedere samenwerking tussen onze onderneming en onze concurrenten kan in strijd zijn met de mededingingswetten, ook als deze gebaseerd is op een informele overeenkomst. Bij interacties met concurrenten mogen wij nooit het volgende bespreken: verdelen van rayons of klanten; afspraken over de prijs die wij voor een bepaald product of bepaalde dienst berekenen; kortingen, verkoopvoorwaarden of -bepalingen die wij aanbieden; of het boycotten van bepaalde klanten of leveranciers.

Contractbeheer

Kelly’s reputatie en de vertrouwde relaties die wij met klanten hebben, zijn het resultaat van vele jaren hard werk van onze medewerkers. Wanneer wij uit naam van de onderneming verplichtingen aangaan, willen wij er altijd zeker van zijn dat wij onze beloften kunnen nakomen. Daarom is het van kritiek belang dat in iedere situatie waarin wij een wettelijke verplichting voor Kelly aangaan, elk aspect van de overeenkomst op de juiste wijze moet worden gedocumenteerd, beoordeeld en goedgekeurd. Wanneer wij een contract met een klant sluiten, moeten wij ons ervan verzekeren dat de toepasselijke beoordeling en goedkeuringen zijn verkregen door de tekeningsbevoegdheid van de onderneming te volgen. Als u vragen hebt over het verkrijgen van de toepasselijke beoordeling en goedkeuring van een contract met een klant, dient u contact op te nemen met de juridische afdeling van de onderneming. 

Gedrag op het werk

Kelly zet zich ervoor in om een werkomgeving te behouden die individuele waardigheid en wederzijds respect bevordert en om alle geldende wetten en wetgeving in verband met arbeid en mensenrechten te volgen. Een respectvolle werkomgeving vereist de samenwerking en ondersteuning van elke medewerker. De medewerkers moeten een positief voorbeeld geven en respectloos gedrag vermijden, zoals gedrag dat voor anderen redelijkerwijs beledigend, intimiderend, pijnlijk of vernederend kan zijn, hetzij opzettelijk of onbedoeld.Ongepast gedrag op het werk, en dit geldt ook voor zakenreizen en door de onderneming gesponsorde evenementen buiten werktijd, zal leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag.

Wij streven ernaar een werkplek te cultiveren die verschillen in standpunten, culturen, ras, leeftijd, handicap, godsdienst, land van herkomst, etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit/-expressie en geslacht verwelkomt. Wij geloven dat diversiteit van meningen en ideeën ons helpt om een sterkere organisatie te worden, die beter in staat is om innovatieve, creatieve oplossingen voor onze klanten te brengen. Het beleid van Kelly is om de arbeidsrechten van gekwalificeerde sollicitanten en medewerkers te beschermen, ongeacht iemands ras, huidskleur, leeftijd, burgerlijke staat, status als veteraan, godsdienst, land van herkomst, genetische gegevens, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit/-expressie, handicap, zwangerschap en/of andere volgens geldende wetten beschermde categorieën. Wij nemen nooit personeelsbeslissingen op basis van deze wettelijk beschermde persoonlijke kenmerken. Kelly verschaft gelijke kansen op basis van vaardigheden en capaciteiten, en streeft ernaar om een personeelsbestand op te bouwen dat een weerspiegeling is van de diversiteit van de gemeenschappen waar wij werkzaam zijn. In veel landen voldoen wij aan onze wettelijke verplichting van positieve discriminatie om het in dienst nemen en bevorderen van mensen binnen bepaalde beschermde classificaties te stimuleren. Wij menen dat dit de juiste handelwijze is en dat het goed is voor ons bedrijf.

Het beleid van Kelly is om alle geldende wetten betreffende het in dienst nemen van gehandicapte personen na te leven. In overeenstemming met deze verplichting is het beleid van Kelly om niet te discrimineren tegen gekwalificeerde gehandicapte personen wat betreft sollicitatieprocedures, in dienst nemen, promotie, ontslag, salariëring, training of andere voorwaarden, bepalingen en voorrechten van tewerkstelling.

Ieder vijandig gedrag tegen een persoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot op grond van zijn of haar ras, huidskleur, leeftijd, godsdienst, voorouders, land van herkomst, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit/-expressie, lichamelijke of geestelijke handicap, burgerlijke staat, veteranenstatus of ieder ander kenmerk dat door de plaatselijke, nationale of federale wet wordt beschermd, is uitdrukkelijk verboden. Intimidatie kan vele vormen aannemen, van open seksuele avances tot nonchalante opmerkingen of grappen en aanstootgevende opmerkingen of gebaren, ongeacht de bedoeling. Enkele voorbeelden van ongepast gedrag op het werk dat niet door de onderneming wordt getolereerd zijn: verbale handelingen zoals bedreigingen, kleinerende benamingen, scheldwoorden, kleinerende opmerkingen, negatieve stereotypering of kwetsende grappen; niet-verbale handelingen zoals gebaren die een persoon of groep kleineren, beledigen of bespotten, of vijandige gebaren; verspreiden of vertonen van beledigend of vernederend materiaal zoals posters, foto's, spotprenten, tekeningen of grappen, in schriftelijke of elektronische vorm; en seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten, ander ongewenst gedrag (verbaal of fysiek) waarbij het voldoen hieraan een arbeidsvoorwaarde is of wordt gebruikt als basis voor personeelsbeslissingen, of communicatie van seksuele aard die niet wordt gebruikt voor het melden of onderzoeken van gedrag van seksuele aard. Iedere vorm van intimidatie kan een vijandige, intimiderende of kwetsende werkomgeving scheppen en een negatief effect hebben op de werkprestaties. Kelly heeft sterke beleidsregels tegen intimidatie geïmplementeerd in alle landen waar wij werkzaam zijn. In deze beleidsregels wordt het verboden gedrag beschreven en worden procedures vastgesteld voor het uiten van bezorgdheid en het melden van overtredingen. Hierin worden verwachtingen van onze managers gesteld en worden de rapportageverantwoordelijkheden van Human Resources, de juridische afdeling en de afdeling Naleving gedefinieerd.

Om de schijn van favoritisme, belangenverstrengeling, gebrek aan vertrouwelijkheid, onbillijke behandeling of mogelijke dwang te vermijden, mag 1) een familielid van een medewerker, 2) een persoon die in het gezin van een medewerker woont, of 3) een persoon die een uitgaans-, seksuele, romantische of andere intieme relatie met een medewerker heeft, niet worden aangenomen of overgeplaatst in een functie waarbij hij of zij in dezelfde hiërarchie komt als deze medewerker, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de HR-manager (Chief Human Resources Officer, "CHRO"). Als zich omstandigheden tussen medewerkers ontwikkelen die de hierboven genoemde schriftelijke goedkeuring nodig maken, dienen beide medewerkers de omstandigheden aan een medewerker van Human Resources te melden. Wat betreft hoge en senior functionarissen, op grond van de bezorgdheid dat hun invloedssfeer of vermoede invloedssfeer zich kan uitstrekken over het gehele personeelsbestand van Kelly Services, is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de CHRO vereist voor relaties met ongeacht welke medewerker van Kelly Services. Medewerkers die een relatie hebben die onder dit beleid valt, wordt verzocht een document te ondertekenen waarin zij bevestigen dat hun relatie volkomen consensueel is en er geen sprake is van dwang en intimidatie. Medewerkers die dit beleid overtreden, kunnen worden ontslagen.

Kelly heeft een nultolerantiebeleid wat betreft geweld op het werk. Om onze collega's en onszelf te helpen beschermen, zijn wij verplicht om iedere situatie met betrekking tot geweld, bedreigingen, treiteren of intimidatie onmiddellijk te melden. Als u ongerust bent over de directe veiligheid van uzelf of anderen, neem dan onmiddellijk contact op met de plaatselijke autoriteiten alvorens de situatie intern te melden.

Kelly streeft ernaar om een veilige werkplek en werkomstandigheden te verzekeren die de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers bevorderen. De onderneming heeft beleidsregels en praktijken ingevoerd om deze doelen te ondersteunen, en verschaft de hulpmiddelen en training die wij nodig hebben om een letselvrij leven te leiden. Elk van ons is ervoor verantwoordelijk om goed op onze omgeving te letten, alle veiligheidsregels en -procedures te volgen en alle onveilige omstandigheden of werkgerelateerde letsels of ziekten te melden. 

Ons streven om een veilige werkplek te behouden betekent dat wij nooit op het werk komen onder de invloed van alcohol, illegale drugs of iedere andere substantie die ons vermogen om ons werk veilig uit te voeren kan belemmeren. Het gebruik van alcohol of illegale drugs op het werk is niet toegestaan, omdat dit helder en logisch denken belemmert en de veiligheid van anderen in gevaar kan brengen. Zelfs sommige voorgeschreven medicijnen kunnen een probleem vormen als ze uw vermogen om veilig te werken beïnvloeden. Let op uw eigen veiligheid en de veiligheid van de mensen om u heen wanneer u voorgeschreven medicijnen inneemt.

Van alle medewerkers van Kelly wordt verwacht dat zij ervoor helpen zorgen dat de werkomgeving respectvol en vrij van onaanvaardbaar gedrag en intimidatie blijft. Iedere medewerker heeft de verantwoordelijkheid om zich te gedragen in overeenkomst met ons beleid en om respectvol gedrag op het werk te steunen.

Duurzaam ondernemen

Kelly streeft de hoogste normen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap na met een cultuur en waarden die berusten op service, integriteit en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze handelingen, resultaten en reputatie. Gezien de internationale aanwezigheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners erkennen wij het mondiale bereik van onze zakelijke praktijken en onze publieke verantwoordingsplicht.
Het is onze individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan onze verbintenis tot duurzaam ondernemen die nader is uiteengezet in ons beleid betreffende duurzaam ondernemen. Wij moedigen iedereen in onze organisatie aan om hieraan deel te nemen, en wij zullen met externe stakeholders samenwerken om voortdurend het personeel over de hele wereld te steunen, onze werkplekken te verbeteren, bij te dragen aan de gemeenschappen die wij dienen, en ervoor te zorgen dat onze handelingen sociaal, ethisch en milieutechnisch verantwoord zijn.

Naleven van wetten, regels en voorschriften 

Elk van ons moet ernaar streven om te verzekeren dat onze leveranciers, agenten en vertegenwoordigers zich bewust zijn van hun verplichting om alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de onderneming na te leven, met inbegrip van de Foreign Corrupt Practices Act en andere wetten inzake corruptie en omkoperij, arbeidswetten, antitrustwetten, en wetten betreffende handeldrijven met voorkennis, geldende wetten op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, geldende wetten betreffende de privacy en bescherming van gegevens en alle beleidsregels die de onderneming heeft vastgesteld. Als blijkt dat derden zich met corrupte activiteiten inlaten terwijl zij namens de onderneming werken, zullen wij snel gepaste maatregelen nemen conform het beleid betreffende omkoping en corruptie. 

Risicotolerantie

Risico is een noodzakelijk aspect van de voortdurende veranderingen die moeten plaatsvinden om groei en voorspoed mogelijk te maken. Hoewel het aanvaarden van risico noodzakelijk is om het welzijn van de onderneming te beschermen, zijn niet alle risico's verstandig en toepasselijk. We tolereren geen activiteiten die onredelijkerwijs gevaar voor onze medewerkers of anderen opleveren, het financiële welzijn van Kelly in gevaar brengen, of in strijd zijn met ons karakter en onze waarden. Daarentegen nemen wij risico's die wij zorgvuldig hebben overwogen, die binnen onze tolerantie vallen en die wij aanvaarden om voordeel te behalen. Wij erkennen dat niet alle doelbewuste risicobeslissingen een gunstig resultaat zullen hebben.

Wij verwachten dat alle medewerkers van Kelly deze in de verklaring van risicobereidheid en -tolerantie van Kelly uiteengezette principes en de bijbehorende adviezen in hun dagelijks werk volgen.

Bestrijding van mensenhandel en slavernij

Kelly heeft een nultolerantiebeleid tegen alle vormen van mensenhandel en verwante activiteiten. Kelly zet zich in voor bescherming tegen mensenhandel overal ter wereld, inclusief van medewerkers en sollicitanten. Kelly’s beleidsverklaring betreffende mensenhandel en slavernij vindt u op de website van de onderneming op https://www.kellyservices.com/global/sectionless-pages/human-trafficking-policy/. 

Advies vragen en bezorgdheid uiten

Bij twijfel over de beste handelwijze in een specifieke situatie, moeten werknemers met hun manager, een medewerker van Human Resources of van de juridische afdeling of een andere betreffende werknemer spreken. 

Kelly waardeert het melden van bezorgdheid door medewerkers. Feitelijke of vermoede overtredingen van de wet, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de onderneming, van deze code of een beleidsregel van de onderneming, moeten onmiddellijk worden gemeld aan het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly Services, tel. 877.978.0049 of https://www.integrity-helpline.com/kellyservices.jsp of https://www.financial-integrity.com/kellyserviceseu.jsp voor Europa. Afhankelijk van de geldende wetten zijn anonieme meldingen toegestaan via het meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly. Alle represailles, intimidatie en vergeldingsmaatregelen tegen een bestuurder, functionaris of werknemer wegens te goeder trouw gedane meldingen zijn uitdrukkelijk verboden en zullen leiden tot corrigerende maatregelen, met inbegrip van ontslag. Bovendien bevat deze code of welke beleidsregel of overeenkomst van de onderneming dan ook niets wat iemand verbiedt om mogelijke overtredingen van een wet of voorschrift te melden of een andere beschermde verklaring aan een overheidsinstelling of entiteit te doen zonder voorafgaande toestemming van de onderneming.

Het is de verantwoordelijkheid van de onderneming om bij iedere bezorgdheid over een overtreding of mogelijke overtreding van deze code onmiddellijk een onderzoek in te stellen. Als een werknemer meent dat er geen werk is gemaakt van een gemelde overtreding, dient hij of zij verder contact op te nemen met het hierboven beschreven meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly of rechtstreeks met de vicepresident voor interne audit of de juridisch adviseur.

Als u advies vraagt, uw bezorgdheid uit of wangedrag meldt, handelt u juist, en Kelly streeft ernaar om de medewerkers de kans te geven om hun bezorgdheid te uiten en wangedrag te melden zonder vrees voor represailles. Daarom worden nooit represailles, intimidatie of vergeldingsmaatregelen tegen een bestuurder, functionaris of werknemer getolereerd wegens te goeder trouw gedane meldingen en het uiten van bezorgdheid, het melden van een overtreding of het deelnemen aan een onderzoek. Represailles worden gewoonlijk gedefinieerd als negatieve maatregelen in verband met het werk of iedere actie die de arbeidsvoorwaarden of -bepalingen beïnvloedt. Tegen iedere werknemer die tracht represailles te nemen, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en met ontslag. Als u vermoedt dat er represailles zijn genomen tegen u of iemand anders wegens het opbrengen van een kwestie van juridische aard of van zakelijk gedrag, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de juridisch adviseur, CHRO of Interne audit.

Als er een melding wordt ontvangen over de overtreding van het beleid of de wet, wordt deze onderzocht en gedocumenteerd conform de goedgekeurde onderzoeksprocedures van Kelly. Wanneer een beschuldiging van ernstig wangedrag in ons systeem is ingelogd, zullen wij onmiddellijk een grondig, consistent en onpartijdig onderzoek instellen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het betreffende interne personeel of externe experts die samenwerken met de juridische afdeling, Human Resources, internationale beveiliging, naleving en interne audit. Het is de medewerkers niet toegestaan hun eigen onderzoek naar een kwestie uit te voeren zonder toestemming van de juridische afdeling. Van alle werknemers wordt verwacht dat zij bij een onderzoek volledige medewerking verlenen en oprechte antwoorden geven; als dit niet gebeurt, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, tot en met ontslag. Wij zullen, wanneer dit uitvoerbaar en geoorloofd is, trachten om de persoon die de kwestie heeft gemeld op de hoogte te houden van de voortgang en het resultaat van het onderzoek, maar zijn hiertoe niet verplicht. Als corrigerende maatregelen nodig zijn als gevolg van het onderzoek, zullen wij bepalen welke toepasselijke stappen zullen worden genomen (inclusief, indien toepasselijk, een rechtsgeding) om de voortdurende overtreding te stoppen, een probleem dat al heeft plaatsgevonden te corrigeren, en de waarschijnlijkheid van herhaling te verminderen.

Externe activiteiten

Met inachtneming van de door deze code opgelegde beperkingen staat het iedere medewerker vrij om externe activiteiten te verrichten die de uitvoering van zijn of haar verantwoordelijkheden niet belemmeren of op andere wijze in strijd zijn met het belang van de onderneming. Wanneer activiteiten mogelijk controversieel of gevoelig van aard zijn, worden de medewerkers aangemoedigd om advies te vragen aan een verantwoordelijke leidinggevende, de juridisch adviseur of een andere toepasselijke autoriteit alvorens deze activiteiten uit te voeren. 

De medewerkers mogen hun functie of titel bij de onderneming of apparatuur, materialen of gebouwen van de onderneming niet gebruiken in verband met externe activiteiten, en evenmin iets doen waaruit men zou kunnen opmaken dat de onderneming deze activiteit sponsort of steunt, tenzij ze schriftelijke goedkeuring van de juridisch adviseur of een andere toepasselijke interne autoriteit hebben gekregen. 

Alvorens zich kandidaat te stellen voor een verkiezing of benoeming voor een politieke functie, moeten medewerkers hun leidinggevende en de juridisch adviseur op de hoogte stellen om het standpunt van de onderneming duidelijk te maken voor het geval de kandidaat wordt verkozen of benoemd. Er moet schriftelijke toestemming worden verkregen.

Politieke bijdragen

In de Verenigde Staten verbieden de federale en veel staatswetten vennootschappen om bepaalde soorten politieke bijdragen te geven. Er mag geen enkele politieke bijdrage (inclusief het gebruik van bedrijfseigendommen, apparatuur, geld of andere activa) worden gegeven uit naam van de onderneming, of met geld van de onderneming, tenzij de juridisch adviseur van de onderneming schriftelijk heeft verklaard dat deze politieke bijdrage voldoet aan de geldende wet. Raadpleeg het beleid betreffende omkoping en corruptie voor verdere informatie over lobbyen en de regels waaraan politieke bijdragen zijn onderworpen.

Rapportage van een beursgenoteerde onderneming; Boeken en documentatie; Interne controle

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de pogingen van de onderneming steunen om de resultaten van de activiteiten en financiële omstandigheden van de onderneming volledig en getrouw bekend te maken in overeenstemming met de geldende boekhoudprincipes, wetten, regels en voorschriften en volledige, getrouwe, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke informatie verstrekken in onze periodieke rapporten die worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission en in andere openbare mededelingen, met inbegrip van die aan beleggers, crediteuren, effectenanalisten, ratingbureaus, toezichthouders en de media. 

Onze financiële verslagen en de boeken en documentatie waarop ze zijn gebaseerd, moeten een nauwkeurig beeld geven van alle bedrijfstransacties en voldoen aan alle juridische en boekhoudkundige vereisten en ons systeem van interne controle. De onderneming tolereert geen onjuiste indeling van transacties wat betreft rekeningen, afdelingen of boekhoudperioden. Alle documentatie moet een getrouw, nauwkeurig en redelijk gedetailleerd beeld geven van de activa, passiva, inkomsten en uitgaven van de onderneming. De medewerkers moeten altijd: voldoen aan het systeem van interne boekhoudkundige controles van de onderneming; gegevens tijdig en nauwkeurig documenteren (inclusief gegevens gebruikt voor het bepalen van salarissen, inclusief werkuren en overuren, en gegevens gebruikt voor onkostenvergoeding); en documenten bewaren in overeenstemming met het beleid van de onderneming inzake bewaring van documenten. Elk van ons is ervoor verantwoordelijk om onjuiste, onvolledige of frauduleuze posten waarvan wij kennis krijgen, te melden.

Kortom, alle medewerkers, en in het bijzonder de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer, de Chief Accounting Officer, en door hen aangewezen personen (de "Senior Financial Officers"), hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de boekhouding van de onderneming geen valse of misleidende verklaringen bevat. De Senior Financial Officers hebben bovendien de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de onderneming volledige, getrouwe, tijdige en begrijpelijke rapporten en documenten bij de Securities and Exchange Commission van de VS indient. Naast de rapportageverplichting die elders in deze code is uiteengezet, moeten Senior Financial Officers alle feitelijke en vermoede relevante overtredingen van de code onmiddellijk aan de auditcommissie melden.

Wij voldoen volledig aan verzoeken van onze interne en externe auditors en geven hun de meest nauwkeurige en tijdige informatie. Iedere poging om de onafhankelijke auditors of een lid van het interne auditpersoneel te misleiden of te dwingen kan ernstige juridische consequenties hebben en is streng verboden.

Internationale beleidsregels, verklaringen en training

Kelly handhaaft specifieke beleidsregels die diverse gebieden van gedrag en bestuur omvatten. Hier volgen internationale beleidsregels, verklaringen en training die alle werknemers dienen te begrijpen en te volgen. Koppelingen naar deze beleidsregels die u op onze openbare website kunt vinden, vindt u hieronder:

Niet-naleving; Nalevingsprocedures

Het niet naleven door een bestuurder, functionaris of werknemer van de wetten, regels of voorschriften waaraan de activiteiten van de onderneming zijn onderworpen, deze code of het beleid van de onderneming, vormt grond voor corrigerende maatregelen, tot en met ontslag of opzegging. Meldingen van feitelijke of vermoede overtredingen worden onmiddellijk onderzocht door de betreffende functie, zoals de afdeling Audit, Human Resources of de juridische afdeling. 

Contact opnemen

Meldingsprogramma voor zakelijk gedrag en bedrijfsethiek van Kelly Services

877-978-0049

https://www.integrity- helpline.com/kellyservices.jsp

of voor Europa: 
https://kellyserviceseu.alertline.com/gcs/welcome

Sara Hennig, vicepresident voor interne audit

248-244-4825

Sara.Hennig@kellyservices.com

Vanessa Williams, senior vicepresident juridisch adviseur

248-963-5561

vanessa.williams@kellyservices.com

Jim Polehna, senior vicepresident, Corporate Secretary en beleggersrelaties

248-244-4586

polehjm@kellyservices.com

Amy Bouque, senior vicepresident en Chief Human Resources Officer


248-744-3606

amy.bouque@kellyservices.com


Beoordeeld en aangenomen door de raad van bestuur op 5 augustus 2020.
 
Belinstructies
 

 1. Bel via een 'landlijn' waarmee internationale gesprekken mogelijk zijn (geen mobiele telefoon).
 2. Zoek in de onderstaande tabel de directe toegangscode op voor het land van waaruit u belt.
 3. Kies de betreffende directe toegangscode.
 4. Kies wanneer u hierom wordt verzocht het hotlinenummer (877-978-0049)
 5. Wanneer u met de hotline bent verbonden, volgt u de instructies om met een vertegenwoordiger van de hotline te spreken.
   

Kelly Services, Inc.

LAND

DIRECTE TOEGANGSCODE

HOTLINE NUMMBER

Australia (Optus) 

1-800-551-155 

877-978- 0049

Australia (Telstra) 

1-800-881-011

877-978- 0049

Austria / Österreich

0800- 200-288 

877-978- 0049

Belgium / België

0-800- 100-10 

877-978- 0049

Brazil / Brasil

0800 890 0288 or 0800-8888-288 

877-978- 0049

China / 中国

108- 888 (Beijing) or 108-11 (rest of China)

877-978- 0049

Canada

N/A

877-978- 0049

Denmark / Danmark

8001- 0010 

877-978- 0049

France

0800-99 -0011 or 0805-701-288 

877-978- 0049

Germany / Deutschland

0-800- 2255-288 

877-978- 0049

Hong Kong / 香港

800-96- 1111 (HK Telephone) or 800-93-2266 (New World Telephone)

877-978- 0049

Hungary / Magyarország

06 800- 01111 

877-978- 0049

India / भारत

000- 117 

877-978- 0049

Indonesia / Republik Indonesia

001-801 -10 

877-978- 0049

Italy / Italia

800-172 -444 

877-978- 0049

Japan / 日本/ Nihon

00 539- 111 (KDDI); 0034-811-001 (NTT); 00-663-5111 (Softbank)

877-978- 0049

Luxembourg

800 2 0111 

877-978- 0049

Malaysia / مليسيا

1-800- 80-0011 

877-978- 0049

Mexico / México

01-800- 288-2872 

877-978- 0049

Netherlands (Holland) / Nederland

0800- 022-9111 

877-978- 0049

New Zealand 

000-911 

877-978- 0049

Norway / Norge

800-190 -11 

877-978- 0049

Poland / Polska

0-0-800 -111-1111 

877-978- 0049

Portugal

800-800 -128 

877-978- 0049

Puerto Rico

N/A

877-978- 0049

Russia / Россия

363- 2400 (Moscow); 8^495-363-2400 (outside Moscow); 363-2400 (St. Petersburg); 8^812-363-2400 (outside St. Petersburg)

877-978- 0049

Singapore / 新加坡 / Singapuraf

800- 0111-111 (Sing Tel) or 80-0001-0001 (StarHub)

877-978- 0049

Spain / España

900-99- 00-11 

877-978- 0049

Sweden / Sverige

020-799 -111 

877-978- 0049

Switzerland / Suisse

0-800- 890011 

877-978- 0049

Thailand / ประเทศ ไทย

1-800- 0001-33 or 001-999-111-11 

877-978- 0049

United States

N/A

877-978- 0049